FEDERACIÓ DE COOPERATIVES AGRÀRIES DE CATALUNYA

G-08859449

Registre de Cooperatives, Departament de Treball, Afers Socials i Família, de la Generalitat de Catalunya. Núm FED-6


Domicili social:

CASA DE L’AGRICULTURA

C. ULLDECONA, 33, 3ª PLANTA

08038 BARCELONA

ESPANYA

Tel. 0034 93 226 03 69 | fcac@fcac.coop


Delegació:

EDIFICI CAMBRA DE COMERÇ

C. D’ANSELM CLAVÉ, 2, 2n 2a

25007 LLEIDA

ESPANYA

Tel. 0034 973 247 982 | lleida@fcac.coop


La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) és una entitat sense ànim de lucre que d’entre els seus objectes socials destaca la promoció d’activitats que facin referència al moviment cooperatiu en general i a les branques del cooperativisme agrari i agroalimentari en particular.

Amb l’objectiu de promocionar el producte cooperatiu de les nostres cooperatives agràries associades neix el projecte Agrobotigues.cat com una eina de visualització i promoció de les agrobotigues i els seus productes.

La utilització del nom de domini https://www.agrobotigues.cat es troba degudament registrat per la FCAC, amb totes les garanties, tal com disposa la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic. És la web associada al projecte Agrobotigues.cat. Es configura com una plataforma de gestió per a les agrobotigues que formen part del projecte Agrobotigues.cat, en la qual es poden realitzar la compravenda de productes directament amb les agrobotigues i en la qual es poden publicitar continguts relacionats amb el món cooperatiu.

I. Acceptació de les condicions d’ús

L’accés a aquest lloc web o la seva utilització en qualsevol forma implica l’acceptació de totes i cadascuna d’aquestes Condicions d’ús.La FCAC es reserva el dret a modificar-les en qualsevol moment. En conseqüència, serà responsabilitat de tot visitant i / o Usuari, l’atenta lectura de les Condicions d’ús vigents en cadascuna de les ocasions en què accedeixi a aquest lloc web, de manera que, si aquest no està d’acord amb qualsevol de les mateixes aquí disposades, s’ha d’abstenir respecte a l’ús de la present pàgina web.

II. Objecte

Per mitjà de la https://www.agrobotigues.cat, es facilita als Usuaris l’accés a diversos continguts, serveis, informació i dades (els “continguts”), posats a la seva disposició. La FCAC es reserva el dret de modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització de la pàgina web, així com els continguts, productes i serveis en ell inclosos.

III. Condicions d’accés

L’accés a la informació dels diferents productes i serveis existents en el lloc web, així com a la seva navegació serà lliure i gratuïta. Per a tenir accés a determinats continguts o serveis serà necessari facilitar dades de caràcter personal; els Usuaris han de garantir la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. La FCAC, donarà a aquestes dades el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en els termes indicats en la secció de Política de Privacitat.

IV. Protecció de menors

La FCAC no es responsabilitza d’aquelles persones que accedeixen a https://www.agrobotigues.cat i als continguts de les fonts de subministrament de productes i/o serveis (agrobotigues). La FCAC recomana a pares, representants o tutors legals supervisar o prendre les precaucions oportunes durant la navegació dels menors per Internet, així com establir filtres sobre la informació i els continguts als quals els menors no puguin accedir.

V. Condicions d’utilització

L’Usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del lloc web, així com dels continguts i serveis, de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment, les Condicions d’ús, la moral i bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

L’Usuari s’haurà d’abstenir de:

 • Fer un ús no autoritzat o fraudulent del lloc web i / o dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en les presents Condicions d’ús, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic;
 • Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides del lloc web, sense complir les condicions exigides per a aquest accés;
 • Provocar danys en els sistemes físics o lògics del lloc web, dels seus proveïdors o de tercers;
 • Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics de la FCAC, dels seus proveïdors o de tercers;
 • Intentar accedir, utilitzar i / o manipular les dades de la FCAC, tercers proveïdors, altres Cooperatives adscrites i altres usuaris;
 • Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització expressa del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès;
 • Suprimir, amagar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificadores dels drets de la FCAC o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que puguin inserir-se en els continguts;
 • Intentar obtenir dades personals diferents als quals està autoritzat a conèixer, utilitzant mitjans o procediments il·lícits, fraudulents o que puguin causar qualsevol tipus de dany (com per exemple virus, troians, bug’s, Worms, etc)
 • En particular, i a títol merament indicatiu i no limitatiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de terceres informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:
  • Es trobi protegit per la legislació en matèria de protecció intel·lectual o industrial pertanyent a la FCAC o a tercers sense que hagi estat autoritzat l’ús que es pretengui fer;
  • De qualsevol forma sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els tractats internacionals i en la resta de la legislació;
  • Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic;
  • Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;
  • Incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i / o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic;
  • Indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor;
  • Indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l’equilibri psíquic;
  • Sigui contrari a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones;
  • Constitueixi qualsevol tipus de publicitat;
  • Inclogui qualsevol tipus de virus o programa que impedeixi el normal funcionament del lloc web.

VI. Responsabilitats

Amb la FCAC no es formalitzen contractes de compravenda, prestació de serveis ni de qualsevol altra mena, sobre els productes o serveis mostrats en el lloc web. Els contractes sobre l’adquisició de productes o serveis publicitats al lloc web s’establirà exclusivament entre els usuaris-clients i cadascuna de les agrobotigues mitjançant la plataforma informàtica Agrobotigues.cat, sota el marc comú que ofereix https://www.agrobotigues.cat/ Per tant, aquests contractes estaran subjectes a les Condicions generals de contractació de les agrobotigues.

La FCAC no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions contingudes en les pàgines de la FCAC, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control.

La FCAC, podrà interrompre el servei o resoldre de manera immediata la relació amb l’Usuari si detecta un ús del seu Portal o de qualsevol dels serveis oferts en el mateix són contraris a aquestes Condicions d’ús.

La FCAC, posa a disposició dels Usuaris una adreça de correu electrònic infoagrobotigues@fcac.coop

perquè qualsevol contingut que pugui afectar l’activitat d’altres usuaris sigui posat de manifest, amb la voluntat de rectificar l’esmentat contingut en cas de ser necessari.

La FCAC, no es fa responsable per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per:

 • interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de La FCAC;
 • Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualsevol altre;
 • Abús indegut o inadequat de les pàgines web de la FCAC;
 • Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades del mateix. La FCAC es reserva el dret de retirar, totalment o parcialment, qualsevol contingut o informació present en el web.

La FCAC, exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin derivar de la mala utilització dels continguts de lliure disposició i ús per part dels usuaris de la web. Així mateix, la FCAC queda exonerada de qualsevol responsabilitat pel contingut i informacions que puguin ser rebudes com a conseqüència de la informació publicada per les agrobotigues usuàries del lloc web https://www.agrobotigues.cat

VII. Propietat intel·lectual i industrial

L’Usuari reconeix i accepta que totes les marques, noms comercials o signes distintius, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, sobre els continguts i / o qualsevol altre element inserit en la pàgina, són propietat exclusiva de la FCAC i / o de tercers que ho hagin autoritzat, i que té el dret d’utilitzar-los en el tràfic econòmic. En cap cas l’accés a la pàgina web implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets, llevat que s’estableixi expressament el contrari. Aquestes Condicions d’ús de la pàgina web no confereixen als usuaris cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública de la pàgina web i / o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos.

Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d’ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest lloc, així com el propi lloc en conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d’autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual. La FCAC és titular dels elements que integren el disseny gràfic de la seva pàgina web, els menús, botons de navegació, el codi HTML, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut de la pàgina web o, en qualsevol cas, disposa de la corresponent autorització per a la utilització d’aquests elements. El contingut disposat en l’esmentada web no podrà ser reproduït ni en tot ni en part, ni transmès, ni registrat per cap sistema de recuperació d’informació.

Així mateix queda prohibit suprimir, eludir o manipular el “copyright” de la FCAC i de tercers, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d’informació que poguessin contenir els continguts.

L’Usuari d’aquest lloc web es compromet a respectar els drets enunciats i a evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, reservant-se en tot cas la FCAC l’exercici de quants mitjans o accions legals li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

VIII. Protecció de dades

Per utilitzar alguns dels Serveis, els Usuaris han de proporcionar prèviament dades personals. La FCAC tractarà informàticament les dades personals facilitades en compliment amb el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679, de 27 d’abril, i la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. En tot moment l’Usuari pot accedir a la Política de Privacitat que consta en la pàgina web per a conèixer els tractaments de dades efectuats i els drets d’informació que corresponen.

IX. Durada

La prestació del servei d’aquest lloc web té en principi una durada indefinida. No obstant, la FCAC en cas de suspendre el servei, publicarà un avís previ.

X. Força major

La FCAC, no serà responsable en cap en cas de la impossibilitat de prestar servei, si aquesta es deu a interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, pandèmies, vagues, revolta, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major.

XI. Cookies utilitzades en aquest lloc web

La FCAC, es reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’Usuari pels seus llocs web per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Per a més informació consulteu la Política de Cookies que es presenta en aquest lloc web.

XII. Llei aplicable i jurisdicció

La FCAC, es reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’Usuari pels seus llocs web per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Per a més informació consulteu la Política de Cookies que es presenta en aquest lloc web.